Kontaktujte nás

Ak máte záujem, môžete vyplniť kontaktný formulár a v najbližšom možnom čase vás budeme kontaktovať s ponukou pre vás. 
Vybavíme a pomôžeme aj s hypotekárnym úverom a všetkými druhmi poistenia pre vás, rodinu aj vaše podnikanie. 

Vyššie uvedené osobné údaje vyplnením a zaslaním tohto formulára poskytujete našej spoločnosti - Pemma Finance s.r.o. so sídlom Ternavská 2239/17, 075 01 Trebišov,  IČO: 48 146 200, DIČ:2120065090, ako sprostredkovateľovi podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. číslo NBS:245770 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov odo dňa : 14.6.2019(ďalej aj len ako „viazaný finančný agent“), a ktorá je tiež súčasne sprostredkovateľom osobných údajov   (t. j. spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa) podľa Čl. 28 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) a to pre prevádzkovateľa – spoločnosť Ahoj a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 48 113 671, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6128/B ako poskytovateľa spotrebiteľských úverov (ďalej len Ahoj, a. s.). Naša spoločnosť spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jej povinností a výkon práv finančného agenta v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z.

 

Údaje, ktoré uvediete v tomto formulári, budú zo strany prevádzkovateľa – spoločnosti AHOJ  a.s. spracúvané za účelom zistenia a overenia totožnosti klienta a plnenia iných povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, posudzovania žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru, vrátane posudzovania schopnosti klienta splácať splátky spotrebiteľského úveru a za účelom uzatvárania, plnenia a správy zmluvy o spotrebiteľskom úvere/inom úvere a splnenia si zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s informovaním klienta pri poskytovaní spotrebiteľského úveru.

Podrobnosti o spracovaní osobných údajov zo strany spoločnosti Ahoj a. s., ktoré zároveň spracúva naša spoločnosť ako sprostredkovateľ podľa Čl. 28 GDPR, ako aj o Vašich právach s tým súvisiacich nájdete na internetovej stránke prevádzkovateľa  https://www.ahojsplatky.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Naša spoločnosť Pemma Finance s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou a to spoločnosťou Ahoj a.s. Táto zmluva má výhradnú povahu. Bližšie informácie o finančnom sprostredkovaní Vám budú poskytnuté písomne prostredníctvom formulára a súčasne na webe https://www.ahojsplatky.sk/financne-sprostredkovanie  


+421 917 616 003

maxipozicka@gmail.com